Nyomtatás

Id?szaki Beszámoló – Uganda (2011)

Az emberi jogok megsértése egy mubendei kávéültetvény kontextusában

A FIAN International el?terjesztése

 1. Jelen tájékoztatást 2011. márciusában a FIAN International terjesztette el? a FIAN Németország és a Wake Up and Fight for your Rights (Ébredj és Harcolj a Jogaidért) madudui csoportjával együttm?ködésben. A FIAN (FoodFirst Information and Action Network) egy az élelemért való jog  mellett küzd? nemzetközi emberi jogi szervezet, amely tanácsadói státust élvez az ECOSOC-nál. A FIAN Németország a FIAN International egy nemzeti szekciója. A Wake Up and Fight for your Rights Madudu Group a mubendei kávéültetvény által érintett közösségek ugandai szövetsége.

Uganda és az élelemhez való jog

 1. 1987. január 21-én Uganda ratifikálta a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (ICESCR) (11. Cikkely). Ratifikálta ezenkívül az összes többi élelemhez való jogra vonatkozó nemzetközi egyezményt, beleértve a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezményt  1995. június 21-én (6. Cikkely), a gyermekek jogairól szóló egyezményt 1990. aug. 27-én (24. és 27. Cikkely), valamint a n?kkel szembeni diszkrimánáció megszüntetésér?l szóló egyezményt 1985. július 22-én (12. És 14. Cikkely). Mindez azt jelenti, hogy nemzetközi vállalásainak értelmében Uganda kormánya köteles minden állampolgára számára garantálni az élelemhez való jogot.

Az eset összegzése

 1. 2001. augusztusában az ugandai hadsereg er?szakosan el?zött 2000 embert a földjeikr?l (2524 hektár), hogy bérbe adhassa azokat a Kaweri Kávéültetvény Ltd.-nek (Kft-nek), mely 100%-ban a Hamburg/Németország széhely? Neumann Kaffe Gruppe (NKG) leányvállalata. Az el?zöttek a mai napig sem részesültek semmilyen kártérítésben a kilakoltatásért és birtokaik elvesztéséért. Rosszabb körülmények között élnek, mint a kilakoltatás el?tt.
 2. Az érintett közösségek beszámolója szerint a kilakoltatás kegyetlen és embertelen módon történt. A falvakat katonák rohanták le, és az ott lakókat er?szakkal el?zték a területr?l. Az áldozatok bevallása szerint fegyverrel kényszerítették ?ket a távozásra, és néhányukat meg is verték. A lakosságot gyújtogatással, brutális bánásmóddal és súlyos testi sértéssel súlytották. A házakat felgyújtották és porig rombolták, beleértve hat templomot és a magánklinikát minden felszereléssel együtt. Minden mozdítható vagyontárgyat elvittek, a takarmánynövényeket pedig kivágták, és gyökerestül kitépték a földb?l. A Kitemba átalános iskola épületét a cég székhelyéül használják, és eddig nem biztosítottak más épületet az iskola számára.
 3. 2002-ben az el?zött lakosság az ugandai Legfels?bb Bírósághoz fordult az üggyel. Ügyüket a mai napig is halasztja a kampalai Nakawa Legfel?sbb Bíróság, és a panaszosok már nem remélnek semmilyen jogorvoslatot. A kilenc évnyi vizsgálat során a bíróság semmilyen érdemi eredményt nem mutatott fel. Az ügy még mindig a kampalai Nakawa Legfels?bb Bíróságnál van függ?ben, és a mai napig sem született semmilyen döntés.
 4. A kilakoltatásokat követ?en megn?tt a megbetegedések és halálesetek száma, mivel a lakosság nem jutott tiszta ivóvízhez és betegellátáshoz. Sokan még ma is az ültetvény határán élnek ideiglenesen összetákolt otthonaikban. Néhányuk menedéket kapott a szomszédos birtokon, ahol ideiglenesen gazdálkodhatnak. Az általuk megm?velhet? földek azonban nagyon kicsik, és nem alkalmasak arra, hogy megfelel? élelemmel lássák el a családokat. Ezenkívül, a megélhetési nehézségek miatt a középiskolai tanulók száma is csökkent.

Emberi jogi problémák:

Törvénytelen kilakoltatás

 1. A kilakoltatás nem csak a nemzetközi, hanem a hazai jogot is megsértette. Megszegték a tiszteletben tartás kötelezettségét, mely szerint az ugandai állam nem akadályozhatja a megfelel? élelemhez való meglév? hozzáférési lehet?ségeket.
 2. Az ugandai kormány megsértette saját alkotmányának 26., 29.(2-a), valamint 237. (1., 3-a,8) szakaszát, mely szerint senki nem fosztható meg a földjét?l, kivéve ha a köz javát szolgálja, vagy védelmi, közbiztonsági, közrendi, közerkölcsi vagy közegészségügyi érdekeket szolgál, és az elkobzást megel?z?en haladéktalanul tisztességes kártérítést kell fizetni.
 3. A kilakoltatottak zöme törvényes állandó lakos volt,  akik számára az 1998-as ugandai földtörvény birtoklási biztonságot garantál. E törvény 29 (2-a) cikkelye szerint a kilakoltatottak a föld jóhiszem? birtokosai voltak. Ez azt jelenti, hogy tizenkét évig vagy még tovább birtokolták és m?velték a földeket anélkül, hogy a regisztrált tulajdonos vagy annak megbízottja bármilyen ellenvetést tett volna. A mubendei esetben a kilakoltatottak több, mint 12 évig háborítatlanul éltek földjeiken.

Megfelel? kártérítés hiánya

 1. A CESCR 7. Általános megjegyzésének (general comment) 13. bekezdése szerint az ugandai kormánynak biztosítania kellett volna a megfelel? kártérítés jogát minden kilakoltatott számára az ügyben érintett személyi és ingatlan vagyonuk elvesztése miatt. Az ugandai kormány ezen kötelezettségének a mai napig nem tett eleget.
 2. Mivel Uganda érdekelt az ICCPR-ben, a 2(3) cikkely szerint köteles „hatékony jogorvoslatot“ biztosítani azon személyek számára, akiknek megsérültek a jogaik, valamint a kompetens hatóságok kötelesek betartatni a megítélt jogorvoslatokat. (7. számú általános megjegyzés, 13. bekezdés – CESCR).

Indokolatlanul prolongált igazságszolgáltatás

 1. Kétséges, hogy a mubendei eset áldozatai számára igazságot fognak szolgáltatni Ugandában. Az ügyet már több alaklommal is elhalasztották, és 2002. óta semmilyen lépést nem tett a bíróság. A mubendei eset alpereseként szerepl? ugandai kormány nem védi meg saját népét az emberi jogok megsértésével szemben. A tény, mely szerint a kormány befolyással bír az ugandai bíráskodási rendszer felett, aláaknázza az áldozatok esélyeit a megfelel? igazságszolgáltatásra.

Javaslatok

A törvénytelen kilakoltatást illet?en az ugandai állam:

• Hagyja abba az ugandai törvények megszegését.

• Ne szegje meg az ICESCR és az ICCPR nemzetközi emberi jogi törvényeit.

• Biztosítson független bíráskodási rendszert Ugandában.

A megfelel? kártérítés hiányát illet?en az ugandai állam:

• Biztosítson minden kilakoltatott számára megfelel? kárpótlást vagy földvisszatérítést.

• Biztosítson minden kilakoltatott számára hozzáférést: élelemhez, iható ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz, alapvet? lakhatási körülményekhez, megélhetési szolgáltatásokhoz, takarmányhoz, valamint a tanulóknak megfelel? általános és középiskolai oktatáshoz.

Az indokolatlanul prolongált igazságszolgáltatást illet?en az ugandai állam:

• Biztosítson mihamarabbi igazságszolgáltatást a kilakoltatottak számára.

• Kerüljön mindennem? törvényszegést, amely csak tovább halasztja az igazságszolgáltatási eljárást.